ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ศศ.ม สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจำนวน 3 ราย ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นางสาววิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร์ หัวข้อ "ภาพถ่ายสุราบายาในอดีต : จากเมืองอาณานิคมสู่เมืองเศรษฐกิจ" เวลา 09.00 - 12.00 น.
2. นายกฤษณะ โชติสุทธิ์ หัวข้อ “อองซาน : ความทรงจำร่วมของแรงงานพม่าในจังหวัดระนอง” เวลา 13.00 - 15.00 น.
3. นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์ “บทบาทหญิงชายในการศึกษาระดับประถมของประเทศเมียนมา” เวลา 15.00 - 17.00 น.TOP