ขอเชิญร่วมเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ศศ.ม สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา