ข่าวทั่วไป

ขอเชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ อันจะนำมาสู่การสร้างสรรค์สื่อเผยแพร่ให้สังคมต่อไป โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างปฏิบัติการทางศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ให้แก่กลุ่มคนต่างๆ ในภาคใต้
2) เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
3) เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ที่มีต่อการดำรงชีวิต
5) เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

3. หลักเกณฑ์การประกวดผลงาน
1) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยตนเอง
2) ผู้ส่งผลงานประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดียวและแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน) โดยไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงานต่อคนหรือกลุ่ม
3) ปิดรับสมัครผลงานในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2560
4) เปิดให้ผู้ชมร่วม Vote ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 13 กันยายน 2560
5) ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลงาน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560

4. คุณสมบัติของผลงาน
1. ต้องสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการอนุรักษ์และส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. ต้องนำเสนอในรูปแบบของหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที
3. ต้องปรากฏตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อความว่า “อำนวยการผลิตโดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ไว้ตอนท้ายของสื่อสารคดีโทรทัศน์
5. กำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2560

6. การส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งใบสมัครและผลงานในรูปแบบ DVD จำนวน 2 สำเนา โดยส่งมายังที่มาที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 หรืออัพโหลดผลงานขึ้นไดรฟ์ส่วนตัว และแจ้งที่อยู่ไดรฟ์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ให้กองประกวดทราบ มาทาง Email: cultural.wu@gmail.com ภายในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2560

7. รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ รางวัล Popular Vote นับจากการกด like ของ http://www.facebook.com/WalailakUniversity เริ่มการ Vote ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 13 กันยายน 2560

8. เกณฑ์การให้คะแนน
1) นำเสนอเรื่องราวที่สื่อความหมายชัดเจน ถูกต้องสอดคล้อง ตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ (เนื้อหา)
2) การนำเสนอในลักษณะพิเศษ ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ (ความคิดสร้างสรรค์ )
3) ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ และเสียง
4) ชิ้นงานก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

9. เงื่อนไขการประกวด
1) คณะกรรมการตัดสินมีอำนาจกำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
2) สารคดีโทรทัศน์ที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของสารคดีโทรทัศน์แต่อย่างใด
3) การส่งสารคดีโทรทัศน์เข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของสารคดีโทรทัศน์ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวด ดังกล่าวขั้นต้นโดยไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบและศีลธรรม

10. การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th

11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com Website: https://cultural.wu.ac.th/หนังสือเชิญชวนประกวดสื่อหนังสั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP