มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน