ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech July 2017: Natural Rubber, Oil Palm and Rice ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 7 (Volume 14 Number 7 July 2017: Natural Rubber, Oil Palm and Rice) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นผลงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3 เรื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Teknologi Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)

Walailak J Sci & Tech July 2017: Natural Rubber, Oil Palm and Rice มี ผศ.ดร. ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก wjst.wu.ac.th

Introducing Walailak J Sci & Tech July 2017: Natural Rubber, Oil Palm and Rice

Walailak Journal of Science and Technology Vol. 14 no. 7, 2017 is published online on May 26th. The focus of this issue is on important agricultural products of South East Asia with four research articles from Prince of Songkla University. Other contributions belong to Rajamangala University of Technology Srivijaya, Kasetsart University and Universiti Teknologi Malaysia.

This Natural Rubber, Oil Palm and Rice issue, edited by Dr. Piyapong Chotipuntu, School of Agricultural Technology, Walailak University, can be downloaded at http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/68


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP