ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (โครงการ e-testing)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕60 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (โครงการพัฒนาระบบทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ (e-testing)) จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/๒๕60 ลงวันที่ 11 พฤษภาม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นายสุชาติ เสริมศิริ

ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง (ในเวลา 5 นาที) ประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย

TOP