ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจติดตามผลการรับรอง มอก.17025-2548 ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจติดตามผลการรับรอง มอก.17025-2548 ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560ตามที่ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองความสามารถตาม มอก. 17025-2548 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับการทดสอบน้ำและน้ำเสีย ซึ่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ กำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้กำหนดวันเข้ามาตรวจในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้มาตรวจประเมินคือ นายประสาท มีน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน สมอ. และ นางสาวรัชฎาธร กังวาลไกล ตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ สมอ. ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1468

TOP