ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์