วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเรื่องรายวิชาปฏิบัติการที่จะเปิดรองรับหลักสูตรสัตวศาสตร์