ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเรื่องรายวิชาปฏิบัติการที่จะเปิดรองรับหลักสูตรสัตวศาสตร์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเรื่องรายวิชาปฏิบัติการที่จะเปิดรองรับหลักสูตรสัตวศาสตร์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเรื่องรายวิชาปฏิบัติการที่จะเปิดรองรับหลักสูตรสัตวศาสตร์ โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทางด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางด้านแพทยศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการเเพทย์ ห้องปฏิบัติการทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางด้านเกษตรศาสตร์ โดยคณะต้อนรับของทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล บางรักษ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับและไห้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ทางศูนย์เครื่องมือฯ สามารถเปิดรองรับได้ ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1476

TOP