ข่าวทั่วไป

ศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ ทำดีตามพ่อ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เทเหล้าเผ่าบุหรี่ ทำดีตามพ่อ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์อาหารกลางคืน โดยมีส่วนกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพและบุคลากรจากศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม ให้บริการตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง spirometer พร้อมให้คำปรึกษา และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และโทษภัยต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ร่วมงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงภัยของการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดความตระหนักรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่นักศึกษาในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติดและบุหรี่ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเทเหล้าและเผาบุหรี่ พร้อมกับการกล่าวปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การเสวนา "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" โดย คุณสุรพล ทรัพย์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งกิจกรรมการแสดงจากน้องนักศึกษา อาทิ ละครสั้นเรื่อง 3 ล. ละเลิกเลี่ยง ยาเสพติด โดยชมรม WMC Walailak Music Club และดนตรีต้านภัยบุหรี่

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดบูธไปให้บริการตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดให้แก่นักศึกษาที่พัก ณ หอพักนักศึกษา 5 และ 7 อีกด้วย

TOP