ข่าวทั่วไป

รายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร"เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และ Mr.Chase Noonan อาจารย์ประจำสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ดำเนินรายการโดย คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว


TOP