ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่2/2560มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมชน กับมหาวิทยาลัย ร่วมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ณ โถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร นายก รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ประกอบด้วย นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดต.การุณ พุทธคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยก่อนเริ่มการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นำคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน และภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคารเรียนรวมที่กำลังดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สวยงามอยู่ในขณะนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศชัดเจนว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งจะต้องดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์รายรอบมหาวิทยาลัยหลายจุด เพื่อให้สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือน และการดำเนินงานก่อสร้างของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนของโรงพยาบาลนำร่องซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในหลายส่วนเพื่อทดลองให้บริการก่อนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนของการจัดโครงการโคแม่พันธ์และโคขุนที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วนั้น และเมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการบ้านรักสุนัข ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอยู่แล้วด้วย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนในการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี วิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติและวิทยาลัยนานาชาติในอนาคต ทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีศักยภาพทางการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป”

จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประกอบด้วย การเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการทำความสะอาดชายหาด อำเภอท่าศาลา รายงานความคืบหน้าหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการโคแม่พันธ์และโคขุน พร้อมพิจารณาข้อหารือที่เสนอจากผู้นำชุมชน และวาระอื่นๆ

โอกาสนี้ นายสุรินทร์ สุกสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลท่าศาลา ได้กล่าวชื่นชมแนวคิดของผู้บริหารชุดปัจจุบัน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ในนามของชาวท่าศาลายินดีให้ความร่วมมือ และร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเราต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP