มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่2/2560