ข่าวทั่วไป

กิจกรรม WU BOOK FAIR 2555

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม WU BOOK FAIR 2555 วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ลานจอดรถ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้คัดเลือกและจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนและตามความสนใจ ตลอดงานจะมีกิจกรรมการจัดบูธจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาของสำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในราคาส่วนลดพิเศษ ประมาณ 40 ร้าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและผู้สนใจเกิดการอ่านการเขียนมากขึ้น
 
จึงขอเรียนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม WU BOOK FAIR ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

TOP