ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยและพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปินในด้านการดนตรี อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

๑. ลักษณะวงดนตรีที่เข้าประกวด
“วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม”

๒. ระดับการประกวดดนตรีไทย
๒.๑ ระดับประถมศึกษา
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา

๓. คุณสมบัติของวงดนตรีไทยที่เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาของโรงเรียน/สถาบันที่ส่งเข้าประกวด โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง

๔. วัน เวลา และสถานที่จัดประกวด
วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๕. การรับสมัคร
๕.๑ โรงเรียนที่ประสงค์ส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดของนักเรียนทุกคนให้ครบถ้วน (ชื่อ ชั้นเรียน และเครื่องดนตรีไทยที่บรรเลง) ตามใบสมัครที่แนบ ส่งถึง คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕.๒ แต่ละโรงเรียนสามารถส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนวง โดยมีเงื่อนไขว่า นักดนตรีต้องไม่ซ้ำกัน
๕.๓ ในการเดินทางมาประกวด หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดที่พักให้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมกำหนดการเดินทางมาถึงโดยละเอียด
๕.๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ Email: cultural.wu@gmail.com

๖. รายละเอียดประเภทของวงดนตรีไทยที่จัดประกวด
วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ให้ใช้เฉพาะเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้
๑. ระนาดเอก ๑ ราง
๒. ระนาดทุ้ม ๑ ราง
๓. ฆ้องวงใหญ่ ๑ วง
๔. ซออู้ ๑ คัน
๕. ซอด้วง ๑ คัน
๖. จะเข้ ๑ ตัว
๗. ขลุ่ยเพียงออ ๑ เลา
๘. กลองแขก ๑ คู่ (บรรเลง ๒ คน)
๙. ฉิ่ง ๑ คู่
๑๐.ฉาบเล็ก ๑ คู่
๑๑.กรับ ๑ คู่
๑๒.โหม่ง ๑ ใบ
๑๓.นักร้อง ๑ คน
รวมทั้งวงไม่เกิน ๑๔ คน (สำรองได้ไม่เกิน ๓ คน)

๗. เพลงที่ใช้ประกวด
“วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม
๗.๑ ระดับประถมศึกษา
- เพลงอิสระ จำนวน ๑ เพลง (บรรเลงไม่เกิน ๕ นาที)
- เพลงบังคับ จำนวน ๑ เพลง คือเพลง “ลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น”

๗.๒ ระดับมัธยมศึกษา
- เพลงอิสระ จำนวน ๑ เพลง (บรรเลงไม่เกิน ๕ นาที)
- เพลงบังคับ จำนวน ๑ เพลง “พม่าเห่ เถา”

๘. การตัดสินการประกวด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย จากกรมศิลปากร หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๙.๑ เกณฑ์การให้คะแนน
๙.๑.๑ ความพร้อมเพรียง ๑๐ คะแนน
(การเริ่ม การส่งร้อง การหยุด การรับ การดำเนินทำนองและจังหวะพร้อมเพรียง)
๙.๑.๒ ทำนองเพลง ๑๐ คะแนน
(ถูกต้องตามต้นฉบับที่บรรเลงกันมาแต่เดิม ไม่ขาด ไม่เกิน ไม่เพี้ยน)
๙.๑.๓ จังหวะ ๑๐ คะแนน
(ความช้าเร็วของเพลงเหมาะสมใช้หน้าทับถูกต้อง)
๙.๑.๔ ความรู้ความสามารถของผู้บรรเลง ๑๐ คะแนน
(เทคนิคการบรรเลง และความสามารถเฉพาะตัว)
๙.๑.๕ บุคลิกท่าทาง ๑๐ คะแนน
(การนั่ง การจับไม้ตีถูกต้องสวยงาม บุคลิกสง่างาม กิริยามารยาเหมาะสม)
๙.๑.๖ การขับร้อง ๑๐ คะแนน
รวม ๖๐ คะแนน

๑๐. รางวัล
รางวัลในการประกวดดนตรีไทยแบ่งตามประเภทการเข้าประกวด และมีรางวัลพิเศษสำหรับทุกสถาบันที่ส่งเข้าประกวดดังนี้
ระดับประถมศึกษา
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ระดับมัธยมศึกษา
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๔. รางวัลสิทธิพิเศษการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้เป็นตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลพิเศษสำหรับการประกวด
๑. รางวัลนักดนตรีไทยดีเด่นประเภทเครื่องดนตรีในแต่ละเครื่องดนตรีจะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลดีเด่น
จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย
จำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. รางวัลขับร้องดีเด่น ประกอบด้วย
รางวัลดีเด่น
จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย
จำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓. สำหรับทุกโรงเรียน/สถาบันที่ส่งวงดนตรีไทยเข้าร่วมการประกวด ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายให้วงดนตรีไทยละ ๑,๐๐๐ บาท ต่างจังหวัดเหมาจ่ายให้วงดนตรีไทยละ ๑,๕๐๐ บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP