ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมฟรี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ อบรมฟรีอีก 3 หลักสูตร ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมฟรี! ให้ผู้ประกอบการ SMEs /ผู้สนใจทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคใต้ตอนบน ให้มีทักษะความพร้อมในการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

“ เรียนฟรีมีต้นแบบ ( prototype) ไปทำธุรกิจ online”

อบรมฟรีอีก 3 หลักสูตร รับจำนวนจำกัดเพียงหลักสูตรละ 40 ท่านเท่านั้น!

1. การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล
วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560
http://surat.wu.ac.th/news-web online-designbrand.php

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
http://surat.wu.ac.th/news-web online-3D.php

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ on-line
วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560
http://surat.wu.ac.th/news-web online-designproduct.php

สอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521251, 089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/

TOP