ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WJST ได้รับการอ้างอิง (Citation) จากวารสารระดับนานาชาติในปี 2011

ในปี 2011 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ได้รับการอ้างอิงจากบทในความวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 21 บทความ ดังนี้
1. N Gulati and H Gupta. Parenteral drug delivery: a review. Recent Patents on Drug Delivery and Formulation 2011; 5(2), 133-145.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

2. SS Chavhan, KC Petkar and KK Sawant. Nanosuspensions in drug delivery: Recent advances, patent scenarios, and commercialization aspects. Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems 2011; 28(5), 447-488.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

3. Zidong Xu, Yelian Miao, Jie Yu Chen, Xuejian Jiang, Lijun Lin and Pingkai Ouyang. Co-immobilization Mechanism of Cellulase and Xylanase on a Reversibly Soluble Polymer. Applied Biochemistry and Biotechnology 2011; 163, 153-161.
Cited: Nisa SAE-LEE. The production of fungal mannanase, cellulase and xylanase using palm kernel meal as substrate. Walailak J Sci & Tech 2007; 4(1), 67-82.

4. Yi Peng Teoh and Mashitah Mat Don and Salmiah Ujang. Assessment of the properties, utilization, and preservation of rubberwood (Hevea brasiliensis): a case study in Malaysia. Journal of Wood Science 2011; 57, 255-266.
Cited: Narumol MATAN and Nirundorn MATAN. Effect of combined cinnamon and clove oil against major moulds identifi ed from rubberwood (Hevea brasiliensis). Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 165-174.

5. S Plakkot, M de Matas, P York, M Saunders and B Sulaiman. Comminution of ibuprofen to produce nano-particles for rapid dissolution. International Journal of Pharmaceutics 2011; 415(1-2), 307-314.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

6. Anuj Kumar, Sangram Keshri Sahoo, Kumud Padhee, Prithi Pal Singh Kochar, Ajit Satapathy and Naveen Pathak. Review on Solubility Enhancement Techniques for Hydrophobic Drugs. Pharmacie Globale 2011; 2(3), 1-7.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

7. T JUTAGATE, S LEK, A SAWUSDEE, U SUKDISETH, T THAPANAND-CHAIDEE, S THONGKHOA, S LEK-ANG and P CHOTIPUNTU. Spatio-Temporal Variations in Fish Assemblages in a Tropical Regulated Lower River Course: an Environmental Guild. River Research and Applications 2011; 27, 47-58.
Cited: Pipop PRABNARONG and Janjira KAEWRAT. The Uthokawiphatprasit Watergate: A Man-Made Change in Pak Phanang River Basin. Walailak J Sci & Technol 2006; 3(2), 131-143.

8. Loredana Axinte, Oana-Adriana Cuzman, Elisabeta Feci, Sabrina Palanti and Piero Tiano. Cinnamaldehyde, a potential active agent for the conservation of wood and stone religious artifacts. European Journal of Science and Theology 2011; 7(1), 25-34.
Cited: Narumol MATAN and Nirundorn MATAN. Effect of combined cinnamon and clove oil against major moulds identifi ed from rubberwood (Hevea brasiliensis). Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 165-174.

9. Azamjon B. Soliev, Kakushi Hosokawa and Keiichi Enomoto. Bioactive Pigments fromMarine Bacteria: Applications and
Physiological Roles. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011; Article ID 670349, 1-17.
Cited: A Nansathit, S Apipattarakul, C Phaosiri, P Pongdontri, S Chanthai and C Ruangviriyachai. Synthesis, isolation
of phenazine derivatives and their antimicrobial activities. Walailak J Sci & Technol 2009; 6(1), 79-91.

10. Pornprapa Kongtragoul, Sarunya Nalumpang, Yoko Miyamoto, Yuriko Izumi and Kazuya Akimitsu. Mutation at codon 198 of Tub2 gene for carbendazim resistance in colletotrichum gloeosporioides causing mango anthracnose in Thailand. Journal of Plant Protection Research 2011; 51, 4, 377-384.
Cited: P Yenjit, W Intanoo, C Chamswarng, J Siripanich and W Intana. Use of promising bacterial strains for controlling anthracnose on leaf and fruit of mango caused by Colletotrichum gloeosporioides. Walailak J Sci & Technol 2004; 1(2), 56-69.

11. Bharathi Prakash, Malathi Shekar and Indrani Karunasagar. Evaluation of antimicrobial activity of Lactobacillus species
associated with dentures. Biotechnology, Bioinformatics and Bioengineering 2011; 1(2), 235-239.
Cited: Monthon LERTCANAWANICHAKUL and Songtham SAWANGNOP. A Comparison of Two Methods Used for Measuring the Antagonistic Activity of Bacillus Species. Walailak J Sci & Technol 2008; 5(2), 161-171.

12. Zhang Hong, Fang Guigan, Zheng Hu and Li Kun. Determination of anthraquinone content in lac dye through
combined spectrophotometry and HPCE. Procedia Engineering 2011; 18, 86-94.
Cited: Montra CHAIRAT. Thermodynamics Study of Lac Dyeing of Silk Yarn Coated with Chitosan. Walailak J Sci & Tech 2009; 6(1), 93-107.

13. M Nirmala and A Anukaliani. Characterization of undoped and Co doped ZnO nanoparticles synthesized by DC thermal plasma method. Physica B 2011; 406, 911-915.
Cited: Sumetha SUWANBOON, Tanattha RATANA and Thanakorn RATANA. Effects of Al and Mn Dopant on Structural and Optical Properties of ZnO Thin Film Prepared by Sol-Gel Route. Walailak J Sci & Tech 2007; 4(1), 111-121.

14. Pantelis Soupios, Irfan Akca, Petros Mpogiatzis, Ahmet T Basokur and Constantinos Papazachos. Applications of hybrid genetic algorithms in seismic tomography. Journal of Applied Geophysics 2011; 75, 479-489.
Cited: Chaiwat LERSVIRIYANANTAKUL, Pattara AIYARAK and Warawutti LOHAWIJARN. An application of genetic algorithms in seismic refraction interpretation. Walailak J Sci & Tech 2006; 3(2), 145-165.

15. Peng Liu, Xinyu Rong, Johanna Laru, Bert van Veen, Juha Kiesvaara, Jouni Hirvonen, Timo Laaksonen and Leena Peltonen. Nanosuspensions of poorly soluble drugs: Preparation and development by wet milling. International Journal of Pharmaceutics 2011; 411, 215-222.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

16. S Plakkot, M de Matas, P York, M Saunders and B Sulaiman. Comminution of ibuprofen to produce nano-particles for rapid dissolution. International Journal of Pharmaceutics 2011; 415, 307-314.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

17. Khalil Mitri, Ranjita Shegokar, Sven Gohla, Cecilia Anselmi and Rainer H. Muller. Lutein nanocrystals as antioxidant formulation for oral and dermal delivery. International Journal of Pharmaceutics 2011; 420, 141-146.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

18. Mohd Arshad, Ameer Azama, Arham S. Ahmed, S. Mollah and Alim H. Naqvi. Effect of Co substitution on the structural and optical properties of ZnO nanoparticles synthesized by sol-gel route. Journal of Alloys and Compounds 2011; 509, 8378-8381.
Cited: Sumetha SUWANBOON, Tanattha RATANA and Thanakorn RATANA. Effects of Al and Mn Dopant on Structural and Optical Properties of ZnO Thin Film Prepared by Sol-Gel Route. Walailak J Sci & Tech 2007; 4(1), 111-121.

19. Sumetha Suwanboon, Pongsaton Amornpitoksuk and Apinya Sukolrat. Dependence of optical properties on doping metal, crystallite size and defect concentration of M-doped ZnO nanopowders (M = Al, Mg, Ti). Ceramics International 2011; 37, 1359-1365.
Cited: Sumetha SUWANBOON, Tanattha RATANA and Thanakorn RATANA. Effects of Al and Mn Dopant on Structural and Optical Properties of ZnO Thin Film Prepared by Sol-Gel Route. Walailak J Sci & Tech 2007; 4(1), 111-121.

20. Sonashia Velho-Pereira and NM Kamat. Antimicrobial screening of actinobacteria using a modified cross-streak method. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 73(2), 223-228.
Cited: Monthon LERTCANAWANICHAKUL and Songtham SAWANGNOP. A Comparison of Two Methods Used for Measuring the Antagonistic Activity of Bacillus Species. Walailak J Sci & Technol 2008; 5(2), 161-171.

21. Vishal R Patel and YK Agrawal. Nanosuspension: An approach to enhance solubility of drugs. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research 2011, 2(2), 81-87.
Cited: Jiraporn CHINGUNPITUK. Nanosuspension Technology for Drug Delivery. Walailak J Sci & Technol 2007; 4(2), 139-153.

ทั้งนี้ในปี 2010 วารสาร WJST ได้รับการอ้างอิงจากบทความในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 7 บทความ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเล่มวารสารได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th ซึ่งวารสาร WJST ฉบับล่าสุด ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เล่มที่ 16) ได้ออกเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์แล้ว


TOP