วารสาร WJST ได้รับการอ้างอิง (Citation) จากวารสารระดับนานาชาติในปี 2011