ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้
ก. ตำแหน่งนักวิชาการ
003 นายณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
006 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
008 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
010 นางสาวโอปอล์ สิวะสุธรรม

ข. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
001 นางสาวเนตรนฎา นิลชะเอม
002 นางสาวประภัสสร ยอดมณี
004 นางสาวปฐมา อินทรสุวรรณ
005 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
009 นายธีรพงศ์ เจริญศรี

มหาวิทยาลัยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโมคลาน ดังนี้
- เวลา 13.00 น. สอบตำแหน่งนักวิชาการ
- เวลา 14.00 น. สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP