กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์