ข่าวการศึกษา

กำหนดการ print แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้ดำเนินการกรอกข้อมูลวงเงินกู้ยืมของภาค 3/2554 ในระบบ E-studentloan ภายในช่วงเวลาที่กำหนดคือวันที่ 13-27 มกราคม 2555 ขอให้มาดำเนินการรับสำเนาสัญญากู้ยืมฯ และ print แบบยืนยันยอดเงินกู้ภาค 3/2554 พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยให้ดำเนินการตามกลุ่มภายในวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1050
 
สำหรับผู้กู้ยืมที่ไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2554 หากนักศึกษาไม่สามารถมาดำเนินการ print และลงนามในแบบยืนยันค่าลงทะเบียนเรียนและค่าครองชีพได้ ให้นักศึกษามอบหมายเพื่อนหรือรุ่นน้องมาดำเนินการ print แทนได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้กู้ยืมที่ไปสหกิจศึกษาลงนามด้วยตัวเอง โดยการลงนามจะต้องเหมือนกับที่ได้ลงนามในแบบยืนยันภาคการศึกษาที่ 1-2/2554 เมื่อนักศึกษาสหกิจลงนามเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนหรือรุ่นน้องนำส่งเอกสารที่งานทุนการศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่องานทุนการศึกษาจะได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่งธนาคารกรุงไทย เพื่อโอนเงินค่าครองชีพให้กับนักศึกษาต่อไป

We support your success
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

TOP