อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงผลงานในกิจกรรม "วัฒนธรรมศรีวิชัย...แรงบันดาลใจต่อยอดผลิตภัณฑ์"