ข่าวเด่น

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้าศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับนางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) พร้อมด้วยคณะจำนวน 19 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน “กลยุทธ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะ แนะนำผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพูดคุยถึง “กลยุทธ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงานดังกล่าว จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พูดคุยหัวข้อ “การบริหารจัดการแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พูดคุยหัวข้อ “ภาพรวมระบบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารนิด้าและผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์

จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้ไปเยี่ยมชมวลัยลักษณ์สแควร์ บริเวณอาคารไทยบุรี อาคารเรียนรวม 5 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายถึงภาพรวมการบริหารจัดการและการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้มีสภาพเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ และได้ต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ แลเห้องปฏิบัติการ e-testing ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อีกด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และนางอัจชญา สิงคาลวานิช ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ @Walailak ออกอากาศทาง Walailak Channel

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธ๊รพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP