ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า