ข่าวทั่วไป

บุคลากรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ ศึกษาเรียนรู้ "ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์" (E-Office)บุคลากรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ จังหวัดพัทลุง จำนวน 16 คน ศึกษาเรียนรู้ "ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์" (E-Office) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นางสุภาณี เพชรานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นางประไพ ศรีบุญเอียด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันทีี่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

อนึ่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ เป็นหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีสำนักงานระดับภาค จำนวน 5 ภาค และสำนักงานภาคใต้อยู่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีภารกิจในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน คนจนในเมืองและชนบท กองทุนสวัสดิการชุมชน การส่งเสริมและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ฯลฯ

ประมวลภาพ

TOP