สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของหน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์