ข่าวทั่วไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของหน่วยงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 11.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมคณะผู้บริหาร ได้นำคณะผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลพยาธิกายวิภาค ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ทางคณะจากนิด้า ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา และห้องปฏิบัติการจุลพยาธิกายวิภาค โดยมี อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ได้แนะนำเครื่องมือและอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจำนวน 9 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และทดสอบ 2) ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ 3) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง 4) ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิกายวิภาค 5) ห้องปฏิบัติการโรคเขตร้อน 6) ห้องปฏิบัติการวิจัยไวรัสวิทยา 7) ศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล 8) ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ และ 9) ห้องบริการวิชาการตรวจมวลกระดูก

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rchs.wu.ac.th/archives/1562

TOP