รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ Walailak University Cultural Camp