สาขาวิชาศึกษาทั่วไปจัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์