รางวัลแห่งคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. คว้ารางวัลระดับชาติ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8