ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์