ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 39/๒๕๕4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววิลาวัณย์ เขียวมาก
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับดังนี้
1. นายธีรเดช สุขรัตน์
2. นางเพ็ญโพยม อินทราเมศร
3. นายสมชัย ไชยพยัญ

TOP