ข่าวเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการจัดทำกิจกรรมเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ๒๕๖๐20 ปี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการจัดทำกิจกรรมเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเลียบ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน ความว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการตรวจวัดความดันโลหิต การชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง การตรวจคัดกรองภาวะซีด ซึ่งดำเนินการโดยการบูรณาการการเรียนการสอนของรายวิชาโลหิตวิทยาพื้นฐาน การตรวจคัดกรองหมู่เลือดโดยการบูรณาการการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 การตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ ซึ่งดำเนินการโดยการบูรณาการการเรียนการสอนของรายวิชาพิษวิทยาทางเทคนิคการแพทย์ การให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการการวิจัยสู่การบริการวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณวันเพ็ญ บุญรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านต้นเลียบ และ อสม.บ้านต้นเลียบ”

กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนจากตำบลบ้านต้นเลียบและชุมชนใกล้เคียงเข้ารับการให้บริการ ประมาณ 165 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัลในบริบทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสุขภาพเพื่อให้ข้อมูล ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว กรกช บุญอมร
ภาพ นันทพร ขันธศุภหิรัญ

TOP