นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการจัดทำกิจกรรมเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ๒๕๖๐