ข่าวการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (แบบ 2.2)
1. นายกฤตติน ศรีสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2)
1. นางสาวธนัชพร กันไพเราะ
2. นางสาววนัสนันท์ จุลหริก
3. นางสาวรุ่งนภา กรีทอง
4. นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์รักษา

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/?p=1378&lang=th

TOP