ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 20/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 7 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
(1) ตำแหน่งที่ 1 (การป้องกันควบคุมโรค)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสรัญญา มณีรัตนาศักดิ์
(2) ตำแหน่งที่ 3 (วิชาเฉพาะสาขา)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์


2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตำแหน่งที่ 1-2 (กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP