ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (สัตวแพทย์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 21/256 0 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (สาขาสัตวแพทย์) สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1. ส.พญ.ดร.อโนรัตร เจนวิถีสุข
2. น.สพ.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP