ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณพิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม แก่อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี ประจำปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วย อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี มีสุขภาพที่ไม่อำนวย จึงไม่สามารถมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ จึงมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ในฐานะหลานสาวเป็นผู้แทนรับมอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP