มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2558