ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดสอบ ITP TOEFL

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดสอบ ITP TOEFL ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าสอบ และชำระค่าข้อสอบ เป็นเงิน 1,200 บาท ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้ที่ คุณณิรมล บุญแสง โทร 0-7567-3110 / 0-7567-3112 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัทธี ภคเมธาวี โทรศัพท์ 0-7567-2003

ทั้งนี้ หากท่านชำระเงินแล้ว ทางสำนักวิชาสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายคืนเงินให้ แต่สามารถแจ้งชื่อและจัดให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนได้

TOP