ข่าวทั่วไป

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ส่งมอบผลงาน “แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช”เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการส่งมอบผลงาน “แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา TOI-335 การวางแผนและการจัดการโครงการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และรายวิชา TOI-334 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 3/2559 ซึ่งมี อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี และ อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง โดยนักศึกษาจำนวน 17 คน ได้ทำการลงพื้นที่จริงระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและที่พักต่างๆ ในตำบลกรุงชิง และมีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชนกรุงชิงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตำบลกรุงชิง ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ของนักศึกษาและการบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอนทำให้เกิดชุดโครงการแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพานตำบลกรุงชิง ดังนี้

1.โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวทะเลหมอกเขาเหลี้ยม อุทยานแห่งชาติเขานัน
2.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
3.โครงการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
4.โครงการออกแบบระบบป้ายสื่อความหมายบอกเส้นทางสู่ "เขาเหลี้ยม"
5.โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตำบลกรุงชิง
6.โครงการออกแบบและพัฒนาเส้นทางศึกษาสมุนไพร สำนักสงฆ์ถ้ำหลอด
7.โครงการเที่ยวให้สนุกมีความสุขกับป้ายสื่อความหมาย ทะเลหมอกเขาเหลี้ยม

ผลจากการนำเสนอผลงานของนักศึกษาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง และได้รับการชื่นชมจากตัวแทนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ของตำบลกรุงชิง นอกจากนี้ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงได้กล่าวว่า จะนำผลการดำเนินโครงการจากนักศึกษาไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC?fref=ts

TOP