ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความของอาจารย์สำนักสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences

บทความวิจัยเรื่อง Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients โดย อาจารย์ ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences ฉบับนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ ทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับ

ผู้สนใจสามารถโหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/76/showToc

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/2228

TOP