ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยและวิทยาการสุขภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 19/๒๕60 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยและวิทยาการสุขภาพ จำนวน 15 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวณัฐวรรณ ชฎากาญจน์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับ ดังนี้
1. นางสาววศินี พูลสวัสดิ์
2. นางสาวยุวากร ศิริพิทยา

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP