ข่าวทั่วไป

ประกาศจำหน่ายโต๊ะเขียนแบบด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุดดังนี้

-โต๊ะเขียนแบบ ราคาตัวละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ผู้สนใจซื้อสามารถดูสภาพพัสดุและดำเนินการซื้อขายได้ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ฯ 7

กำหนดเวลาการขาย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขาย
1.ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตรคิวและใบสั่งซื้อพัสดุ (บัตรคิวเริ่มแจกเวลา 09.00 น.)
2.ผู้ซื้อเลือกพัสดุที่ต้องการซื้อ จำกัดจำนวนซื้อไม่เกิน 5 ตัวต่อคน
3.ผู้ซื้อยื่นใบสั่งซื้อพัสดุพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อ
4.ผู้ซื้อขนย้ายพัสดุของตนเองมา ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอตรวจสอบ
5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตามใบสั่งซื้อพัสดุและให้ผู้ซื้อลงชื่อรับพัสดุ
สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ โทรศัพท์ 3779

TOP