มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)