ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร (คุณตู่) ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 อาคารเอสซีจี 100 ปี

คุณวีนัส ได้ให้หลักการที่น่าสนใจของ SCG ในเรื่องของการสร้างแบรนด์และการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน โดยเน้นย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุด ต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งภายในและภายนอก ไม่เช่นนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานในทุกระดับเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยพลังของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อน ทั้งคิดและทำไปพร้อมกัน และต้องมีจิตสำนึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กรได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบยั่งยืน “พลิกวิธีคิด” ของคนที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว

ในตอนท้าย รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม SCG ในความเป็นผู้นำองค์กรทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซี่ยน และเป็นผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลงที่มีภาพลักษณ์ในการทุ่มเท วิจัย และสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้สนองตอบต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมเน้นย้ำจะนำพามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ โดยจะนำหลักคิดที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นเป็นหลักในถิ่นและก้าวไปสู่ความเป็นสากลต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP