ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร โดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง Thailand 4.0 วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นอกจากนั้นได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตประธานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสวนา “มุมมอง ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก 10 สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

TOP