ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’ ๖๐"อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของนักคิด นักเขียนชาวไทย ที่ยึดเอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย

สำหรับกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๐ ประกอบด้วย การจัดเสวนาหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยคุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ) และคุณไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ภาษาไทยกับในหลวง รัชกาลที่ ๙” โดยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านการคัดเลือก นิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” และนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดการวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๐
วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

.........................................................................................................................................

๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน / รายงานตัวผู้เข้ารับรางวัลแข่งขันร้อยกรอง และผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น
- เชิญชมนิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่ ๙”
และนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี
๑๓.๐๐ น. พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน โดย
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
- ประธานเปิดงาน โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๓.๒๐ น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวสุนทรพจน์
๑๓.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันร้อยกรองและมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
- พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
- พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยพื้นบ้านดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔.๐๐ น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวสุนทรพจน์
๑๔.๑๕ น. เสวนา “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่ ๙”
วิทยากร
- คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- คุณไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ดำเนินรายการ
- รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
๑๖.๐๐ น. มอบของที่ระลึกวิทยากร
/ ปิดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์’๖๐
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕) ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com Website : https://cultural.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP