ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนแก่นักศึกษา 174 ทุน รวมกว่า 1.3 ล้านบาทมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2554 ให้แก่นักศึกษาจำนวน 174 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 1.3 ล้านบาท

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 174 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,351,000 บาท ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและผู้ให้การอุปการะทุน ให้เกียรติร่วมมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายปิยวัชร์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงการมอบทุนในครั้งนี้ว่า ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2554 ที่มอบให้นักศึกษาในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 174 ทุน ประกอบด้วย ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 35 ทุน ทุนรายปีจำนวน 86 ทุน และทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 44 ทุน โดยการอุปการะทุนจากบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

การจัดสรรทุนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่สมควรจะได้รับทุนการศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ อาทิ นักศึกษาที่เรียนดี นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรทุนฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ มีการติดตามผลด้านการเรียน การออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษาตามภูมิลำเนา เพื่อติดตามและหาทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากทุนดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย งบประมาณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โควตาพิเศษ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย และทุนโครงการสายใยสัมพันธ์ เป็นสวัสดิการอาหารกลางวันแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาต่อไป

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบโล่ที่ระลึกและกล่าวขอบคุณผู้ให้การอุปการะทุนการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข การได้ทุนการศึกษาครั้งนี้ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนทุกคน นำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ออกไปรับใช้สังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป


TOP