ข่าวการศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปรางทิพย์ ปฤชานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักวิจัยในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ที่ได้ผ่านการพิจารณารับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประจำปี 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจะดำเนินการวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากใยมะพร้าวผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในระหว่างการแช่เย็นอาหาร” ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยสำหรับการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)

ทั้งนี้ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP