ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกอบด้วย การาฐกถาพิเศษ “อาหาร ความหลากหลายภูมิปัญญาในอาเซียน”, การจัดเสวนาประเด็น “อาหารอาเซียน” , การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) “อาหารอาเซียน” , การจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม “อาหารอาเซียน” และการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ ในกรอบเนื้อหาอาหารกับความสัมพันธ์ในอาเซียน, อาหารในมิติภูมิปัญญา ประเพณี และความเชื่อ และอาหารกับสุขภาวะ

การส่งบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
๑) ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) โดยผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดยdownload เอกสารได้ที่ website: http://wacc.wu.ac.th ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอ ๒๐ นาที ประกอบด้วย ผู้นำเสนอ ๑๕ นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ๕ นาที ผู้นำเสนอบทความกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน
๒) วิธีการส่งบทความ
ส่งบทความ ไปที่ e-mail cultural.wu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓) การพิจารณาบทความ
บทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒ ท่าน/บทความ บทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานจะตีพิมพ์เป็นรูปเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) นอกจากนี้บทความที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” (ซึ่งวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ ๒)) ทั้งนี้บทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” แล้ว จะไม่ได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

กำหนดการพิจารณาบทความวิชาการ
๑. เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขพร้อมชำระค่าลงทะเบียน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
๖. วันสุดท้ายของการแจ้งเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๗. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
- ผู้นำเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียนจำนวน ๑,๐๐๐ บาท (อัตราค่าเสนอบทความวิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม )
- ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน จำนวน ๕๐๐ บาท (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม )
- นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงิน ผู้ประสงค์จะนำเสนอบทความ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทความวิจัย ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://wass.wu.ac.th ภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑) โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776- ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒”)
๒) หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน ไปที่ e-mail: cultural.wu@gmail.com
๓) เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
๔) ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ 0-7567-2508 e-mail: cultural.wu@gmail.com สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wass.wu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP