ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดสัมมนาเนื่องในโอกาส 15 ปี ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาส 15 ปี ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก 10 สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

โอกาสนี้ พระเทพปีญญาสุธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Thailand 4.0 และมหาวิทยาลัย 4.0

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสวนา “มุมมอง ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ดำเนินการเสวนา

ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ได้จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายสารสนเทศ (Ligornet) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม หลังจากนั้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้นำเสนอแผนงานกิจกรรมโครงการในการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมร้องเพลงมาร์ชเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชในตอนท้ายของกิจกรรม

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการรวมตัวกันของสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 10 สถาบัน เมื่อปี พ.ศ.2546 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(3 วิทยาเขต) วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จากวันนั้นนับเป็นระยะเวลา 15 ปี ที่มุ่งสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและทรัพยากรด้านต่าง ๆ และเพื่อดำเนินภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย นางสุภาณี เพชรานันท์ ภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว และนางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา

TOP