มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดสัมมนาเนื่องในโอกาส 15 ปี ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช