ส่วนพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์