ข่าวทั่วไป

ส่วนพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ผู้บริหารและบุคลากรส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 17 คน นำโดย รองศาสตราจารย์แหลมทอง เหล่าคงถาวร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการงานส่วนพัสดุ ส่วนอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายประพาส ศรีวิลัย หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ บุคลากรส่วนพัสดุและส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดยนางสุภาณี เพชรานันท์ ภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

TOP