ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญเป็น Reviewer วารสารระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยจาก Journal of Marketing Management ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการจัดการการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจทางการตลาด


TOP