ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวดารุณี เสริฐผล ชื่อวิทยานิพนธ์ แม่เหล็กโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก โคบอลต์ และนิกเกิล โดยใช้ชิฟเบสลิแกนด์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. นายอรรถกร พรมวี ชื่อวิทยานิพนธ์ ประสิทธิภาพและกลไกของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคใบร่วงและโรครากขาวของยางพารา และบทบาทในการเป็นจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวสุธิมา ปรีเปรม ชื่อวิทยานิพนธ์ การแยกและการตรวจหาลักษณะของเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ปี 2560 https://ird.wu.ac.th/?attachment_id=2886

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/

TOP