ผศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Reviewer วารสารนานาชาติ