ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Reviewer วารสารนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความ (reviewer) เรื่อง Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus activity of four local Jordanian medicinal plants; In vitro screening" ในวารสาร Annals of Saudi Medicine ประเทศซาอุดิอาระเบีย

TOP