ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรก ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำคณบดีทั้ง 13 สำนักวิชา และคณะผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้บริหารและให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เราจะผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง” ซึ่งการหล่อหลอมเป็นคนดี คือ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อส่วนรวม และที่สำคัญมาก คือ เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบุพการี ครูบาอาจารย์ และกตัญญูต่อแผ่นดิน ในฐานะที่เราเกิดบนแผ่นดินไทย และการเป็นคนเก่ง จากสถิติของปีที่ผ่านมาพบว่า มีนักศึกษาที่เรียนไม่จบ คิดเป็น 24% ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียนผู้ปกครองทุกท่านว่า เรามีมาตรการในการดูแลนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาการไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเป็นพิเศษ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในอนาคตนักศึกษาที่เรียนไม่จบ ต้องมีไม่เกิน 5% เท่านั้น ฉะนั้นคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ต้องมีความตั้งใจ และจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทุกคน นั่นคือความมุ่งมั่นตั้งใจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้บุตรหลานของท่านทุกคนที่เข้ามาเรียน สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้นักศึกษาโดยตรง มีการปรับปรุงโครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษใหม่ จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกสนาน เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ประโยค ทั้งยังมีนโยบายที่จะก้าวไปเป็น Smart University คือมีรูปแบบการเรียน การสอนที่ไม่ใช้กระดาษ โดยตั้งใจให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ทั่วโลก นี่คือความตั้งใจของเราที่จะอบรม ปลูกฝังบุตรหลานของท่านให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ โดยจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจ ภูมิใจ อยากส่งบุตรหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ และในปีการศึกษา 2561 จะเปิดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารีนานาชาติ เพิ่มเติมอีกด้วย

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา โดยได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความสวยงาม ทันสมัยระดับสากล มีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของนักศึกษา โดยการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับที่สามารถใช้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติได้ทุกสนาม พร้อมอุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกกำลังกายไว้ให้บริการ

ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 50 ตัวทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย และรฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความสามารถระดับมืออาชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 750 เตียง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 และให้บริการประชาชนได้กว่า 1 ล้านคนต่อปี ในอนาคต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอท่าศาลา เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ของชาวภาคใต้ตอนบน และต่อไปจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ปกครองได้พบคณบดีของแต่ละสำนักวิชา เพื่อรับทราบลักษณะการเรียน การสอน ของแต่ละหลักสูตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองและคณาจารย์ ส่วนช่วงค่ำ เป็นกิจกรรม Welcome Freshy เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลการดูแลนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบพี่เลี้ยงประจำกลุ่มอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 กิจกรรมนักศึกษาใหม่สอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหม่รอบ Admission และนักศึกษามุสลิมรายงานตัวเข้าหอพัก และการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เคารพธงชาติ/พิธีสักการะ ตราสัญลักษณ์ “จภ” การปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ กิจกรรม Freshy family time (กลุ่มสัมพันธ์) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมศาสนพิธี นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 กิจกรรม Freshy Plearn พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมนักศึกษาใหม่พบศูนย์บริการการศึกษาและศูนย์การแพทย์ฯ/ทำบัตรนักศึกษา และวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษา ครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และตั้งแต่วันที่ 3-16 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของแต่ละสำนักวิชา

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP