ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำหนักวิชาสหเวชศาสตร์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัด ได้มีโอกาสต้อนรับและร่วมหารือกับ Professor Dr. Hyuma Makizako (PhD, PT) และ Dr. Fumiyo Matsuda (Ph.D, PT) จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาแนวทางการสร้างความร่วมมือในระดับหลักสูตรและสำนักวิชาอย่างเป็นทางการในอนาคต

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ยังนำ Professor Dr.Makizako และ Dr.Matsuda เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการกายภาพบำบัด ห้องวิจัยกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องปฏิบัติการภายในสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น นำเยี่ยมชม ณ โอกาสนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น Professor Dr.Makizako และ Dr.Matsuda ได้ให้ความสนใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตรกายภาพบำบัด รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกัน

ประมวลภาพ

TOP