ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การทำงานวิจัย โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกว่า 50 คน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัยอย่างครบวงจรผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำตลอดโครงการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยได้อนาคต ภาพกิจกรรม https://ird.wu.ac.th/?p=2972

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/

TOP