ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม Foods In ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ สำหรับผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ส่งบทความเข้าร่วมได้ ในกรอบเนื้อหาอาหารกับความสัมพันธ์ในอาเซียน อาหารในมิติภูมิปัญญา ประเพณี และความเชื่อ และอาหารกับสุขภาวะ

เปิดรับ บทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2508 / 080 145 1064 e-mail: cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wacc.wu.ac.th

TOP